Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez firmę Dawid Wójtowicz, ul. Powstańców 9A, 44-193 Knurów, NIP: 9691381882, REGON: 240545908. za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.bb-shop.pl.

Ochrona danych osobowych

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest:
Dawid Wójtowicz, ul. Powstańców 9A, 44-193 Knurów, NIP: 9691381882, REGON: 240545908.
Kontakt do Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Spółce (obecnie Inspektora Ochrony Danych)
Adres korespondencyjny: bb-shop.pl, ul. Powstańców 9A, 44-193 Knurów (e-mail: kontakt@bb-shop.pl)

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania
[przepis RODO]
Cel przetwarzaniaOpis podstawy prawnej przetwarzania
Wykonanie umowy związanej z zakupem
[art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Administratora w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem zakupów, takich jak utworzenie indywidualnego Konta oraz zamawianie produktów przy użyciu Platformy Internetowej.
W wyżej wskazanym celu Administrator może przesyłać na adres e-mail i numer telefonu Klienta m.in. informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w Platformie Internetowej, przypomnienia, itp.
Przetwarzanie danych w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora związanych zakupami Klienta zgodnie z Regulaminem zakupów jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy z Klientem, np. Sprzedaż przez Internet.
W ramach funkcjonalności indywidualnego Konta Klient może mieć dostęp do takich informacji, jak historia zakupów, historia reklamacji czy odstąpienie od umowy.
Obowiązki prawne Administratora
[art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]
Dane osobowe Klientów oraz Użytkowników mogą być przetwarzane w celu odpowiadania na reklamacje dotyczące Serwisu, Platformy Internetowej oraz produktów.Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. ustawy o prawach konsumenta lub Kodeksu cywilnego).
Uzasadniony prawnie interes Administratora
[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Administratora także w celu marketingu produktów i usług Administratora.
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane także w celu odpowiadania na zapytania, reklamacje i wątpliwości dotyczące Serwisu, Platformy Internetowej i produktów.
Przetwarzanie danych w tych celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przetwarzaniu danych Klienta w celu marketingu produktów i usług Administratora.
Prawnie uzasadniony interes Administratora polega także na konieczności ustosunkowania się do zapytań Klientów oraz rozpatrzenia reklamacji i odstąpienia od umowy.
Twoja zgoda
[art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]
Klient (np. za pośrednictwem Serwisu podczas rejestracji indywidualnego Konta) może mieć możliwość wyrażenia zgody na:
 • przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. w formie newslettera;
 • marketing telefoniczny;
 • podejmowanie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania (np. w celu automatycznego dostosowywania ofert i rabatów do konkretnego użytkownika).
Zgoda nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług Administratora.
Zgoda może być cofnięta w każdym czasie – zarówno za pośrednictwem e-maila, jak również listownie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych (lub zgodność tego przetwarzania z prawem), które zachowuje swoją formę (np. przesyłanie informacji handlowych oraz marketing telefoniczny, który miał miejsce przed jej wycofaniem).

Okres przechowywania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzaniaOkres przetwarzania danych osobowych
wykonanie umowyDane osobowe Klientów będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego Konta, realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację, przy czym nie dłużej niż:
I
do czasu usunięcia Konta lub
II
rozpatrzenia reklamacji, lub
III
przedawnienia roszczeń.
obowiązki prawne AdministratoraW niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy. W takim wypadku, zgodnie z prawem, dane osobowe Klienta będą przechowywane przez taki właśnie okres.
Zgoda KlientaDane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Klienta dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.
uzasadniony prawnie interes AdministratoraDane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Klienta skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

Informacje na temat przetwarzanych danych osobowych

1. Jakie dane są przetwarzane?

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów Serwisu zamawiających produkty lub usługi.

2. Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:

 • wizyty na stronie internetowej;
 • rejestracji indywidualnego Konta w Platformie Internetowej;
 • przystąpienia do programu lojalnościowego;
 • składania zamówień przy użyciu Platformy Internetowej;
 • zapisywaniu się do newslettera;
 • składania reklamacji, odstąpienia od umowy lub przekazywania zapytań o produktach i usługach świadczonych przez Administratora.

3. Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Administratora należą m.in.:

  • dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
  • dane adresowe – adres zamieszkania;
  • dane weryfikujące – informacje takie, jak np. płeć oraz wiek;
  • dane zbierane w postaci cookies.

4. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych przez Klienta jest w pełni dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych np. do założenia indywidualnego Konta w Platformie Internetowej, realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje oraz odstąpienia od umowy może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez Administratora oraz utrudnić zapewnienie odpowiedniej funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient.

Dane udostępnione przez Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Prawo dostępu

Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych. Istnieje możliwość, aby zwracać się do Administratora z pytaniami dotyczącymi:

  • potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Klienta;
  • celów przetwarzania danych osobowych Klienta;
  • kategorii danych osobowych Klienta;
  • informacji o odbiorcach danych osobowych Klienta;
  • informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych Klienta (lub kryteriach jego określenia);
  • informacji o przysługujących Klientowi prawach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi;
  • informacji o źródłach danych osobowych Klienta w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od niego;
  • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Klienta na podstawie przetwarzania zebranych danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Klient ma także możliwość zwrócić się do Administratora z prośbą o kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Wydanie kolejnych kopii może podlegać opłacie.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
Prawa KlientaOpis praw Klienta
prawo do sprostowania danychKlient ma prawo do żądania korekty danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych Klient ma prawo do żądania ich uzupełnienia poprzez przedstawienie Administratorowi odpowiedniego oświadczenia.
prawo do ograniczenia przetwarzaniaKlienta ma prawo do żądania „zablokowania” swoich danych osobowych w niektórych sytuacjach, np. w wypadku:
  • kwestionowania przez Klienta prawidłowości zebranych danych osobowych (na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności);
  • wniesienia przez Klienta sprzeciwu

„Zablokowanie” danych osobowych polega na tym, że Administrator będzie mógł w dalszym ciągu przechowywać dane osobowe Klienta, ale nie będzie mógł ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób (za wyjątkiem szczególnych sytuacji, np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).

prawo do przenoszenia danychKlient ma prawo do żądania od Administratora wydania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych, a także może żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko sytuacji, w których dane osobowe Klienta są przetwarzane:
  • na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy (np. gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji zamówienia produktów Administratora);
  • w sposób zautomatyzowany.
prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)Klient ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w niektórych przypadkach, np. gdy:
  • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • nie są już one niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;
  • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy Klient wycofał zgodę lub wniósł sprzeciw).

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, np. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych Administratora (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).

prawo do cofnięcia zgodyKlientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. za pośrednictwem ustawień w panelu Konta lub poprzez kliknięcie w link załączony do otrzymanego e-maila zawierającego treści marketingowe. W celu wycofania zgody można również skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem danych kontaktowych: kontakt@bb-shop.pl
Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że Administrator nie będzie mógł realizować dla Klienta usług, których podstawą była udzielona zgoda.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
prawo do sprzeciwuKlientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora.
Sprzeciw można wnieść z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu względem:
  • przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Klienta;
  • przetwarzania danych osobowych do innych celów, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Klienta, chyba że będą istniały uzasadnione i ważne prawnie podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Klientowi interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora i nie dotyczy ono przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie wykonania umowy, udzielonej zgody lub innych podstawach prawnych.

prawo do wniesienia skargiKlientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe, na jakie należy kierować skargi znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Korzystanie z profesjonalnych narzędzi

a) Google Analytics oraz pliki cookie.
Administrator korzysta z Google Analytics, które jest narzędziem do analizy statystyk serwisów www opracowanym przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Pozyskane w ten sposób informacje (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwery Google Inc. w USA, gdzie są przechowywane. Za pomocą pozyskanych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie ilości wizyt, sporządza raporty z aktywności na stronie oraz proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Istnieje możliwość przekazywania przez Google informacji stronom trzecim, o ile zgodne jest to z przepisami, lub gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z innymi danymi Google Inc. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności uzyskać można na stronie:
https://www.google.com/analytics/terms/pl.html
lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl
Użytkownik ma możliwość zablokowania instalacji cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, jednak może powodować to nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Strony. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie poprzez pobranie i instalację wtyczki dostępnej na stronie:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

b) Google Ads.
Na Stronie wykorzystywana jest również bezpłatna funkcja śledzenia konwersji, która dostępna jest w Google Ads. Google dba w tym zakresie o ochronę danych klientów i użytkowników. Za każdym razem, kiedy użytkownik kliknie w reklamę, Google umieszcza na jego komputerze plik cookie, który wygasa po 50 miesiącach. Technologia ta pozwala na prowadzenie działań związanych z remarketingiem służącym do wyświetlania reklam Strony użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili Stronę podczas odwiedzania przez nich innych witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na tę usługę, może odmówić zapisywania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi plików cookie. Istnieje też możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików cookie pochodzących z Google. Więcej informacji na temat reklamy dostosowanej do zainteresowań oraz rezygnacji z udostępniania informacji ze swojej przeglądarki internetowej na potrzeby reklamy behawioralnej można uzyskać na stronie http://youronlinechoices.eu/.

c) Piksel Facebook.
Na Stronie wykorzystywany jest także piksel Facebooka należący do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Za jego pomocą uzyskuje się możliwość śledzenia ruchów użytkowników odwiedzających Stronę poprzez monitorowanie konwersji, względnie poprzez kliknięcie na reklamę Facebooka. Pozwala to określić skuteczność ogłoszeń reklamowych na potrzeby statystyki i badań rynku. Zebrane w taki sposób dane są dla Administratora anonimowe, co oznacza, że dane poszczególnych użytkowników są dla niego niewidoczne. Dane te są gromadzone i przetwarzane przez Facebook, o czym Administrator informuje użytkowników zgodnie z wiedzą, jaką posiada. Facebook ma możliwość połączenia tych danych z kontem użytkownika na Facebooku i zastosowania ich do niektórych działań reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka. Facebook ma możliwość używania w tym zakresie plików cookie i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze Strony. Informacje na temat ochrony danych oraz odpowiednich ustawień można uzyskać:
https://www.facebook.com/about/privacy/

d) Google Custom Search Engine.
Na Stronie używa się wyszukiwarki Google Custom Search Engine (CSE). Informacje na temat ochrony danych użytkownika przez Google dostępne są na stronie:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl

e) Google Double Click.
Strona może wykorzystywać pliki cookie DART do celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik cookie w momencie odwiedzania stron internetowych, do czego używa się systemu reklamowego DoubleClick. Plik ten używany jest do prezentowania reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika. Pliki cookie DART umożliwiają Google i partnerom wyświetlanie użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin Strony w innych stronach internetowych. System DART nie śledzi informacji osobistych, takich jak imię, adres e-mail, adres czy numer telefonu. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z używania pliku cookie DART – aby tego dokonać, należy odwiedzić stronę rezygnacji z reklam:
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl
Więcej informacji można też uzyskać na stronie:
https://policies.google.com/technologies/ads
Korzystając ze strony Network Advertising Initiative:
networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
można zrezygnować zbiorczo z wykorzystania plików cookie używanych przez dostawców reklam.

f) Wtyczki społecznościowe.
Na Stronie wykorzystywane są wtyczki sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram oraz Twitter. Podczas odwiedzania Strony przez użytkownika przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci. Zawartość wtyczki przesyłana jest z portalu społecznościowego bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, a następnie zostaje zintegrowana ze Stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację o odwiedzeniu konkretnej strony przez użytkownika. W sytuacji, kiedy użytkownik jest zalogowany w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych, mogą one powiązać wizytę z kontem użytkownika. W trakcie skorzystania z wtyczki, np. poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to”, przeglądarka przesyła odpowiednią informację na Facebooka, gdzie zostanie ona zachowana. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe należy zapoznać się z treścią polityki prywatności danego portalu. W ten sposób można również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na ochronę prywatności. Strona zawiera również bezpośrednie linki do ww. serwisów społecznościowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty. Podmioty te nie posiadają możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez Stronę. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat polityki prywatności na wskazanych portalach należy odwiedzić stronę konkretnego usługodawcy.

g) Google Tag Manager.
Na stronie wykorzystywany jest system do zarządzania skryptami (tagami), np. skryptów śledzących narzędzi analitycznych (np. Google Analytics), skryptów śledzenia konwersji z systemów reklamowych (np. Google Ads), JavaScript (np. komunikaty pop-up).

h) Narzędzia do Marketing Automation.
Na stronie są wykorzystywane specjalne narzędzia służące do usprawnień procesów sprzedażowych. Narzędzia mają na celu zwiększenie efektywności prowadzonych kampanii poprzez automatyczne gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących zachowania internautów podczas odwiedzin w sklepie. Na podstawie analizowanych danych, narzędzia kierują do potencjalnych Konsumentów odpowiednio spersonalizowane komunikaty marketingowe. Podstawowe funkcje i działania automatyzacji marketingu:

 • monitoring i analiza zachowania internautów odwiedzających platformę;
 • segmentacja potencjalnych Konsumentów (np. po zainteresowaniach, danych demograficznych na podstawie cookies);
 • automatyczne tworzenie komunikatów marketingowych w oparciu o powyższe dane;
 • tworzenie i wysyłka newsletterów, e-maili, komunikatów i powiadomień pop-up, web push;
 • tworzenie list e-mailingowych oraz baz danych internautów;
 • monitorowanie reakcji odbiorcy na powyższe formy komunikacji (współczynniki otwarć / odrzuceń, współczynnik klikalności / przejść).

i) Narzędzia bankowe.
Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe również w celach przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: a) ING Bank Śląski S.A.; b) Twisto Polska sp. z o.o.
 • w przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Definicje

PojęcieOpis
dane osoboweSą to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
osoba możliwa do zidentyfikowaniaJest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
przetwarzanie danych osobowychJest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.
administrator danych osobowychJest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
Inspektor Ochrony DanychJest to podmiot, który dba o to, aby przetwarzanie danych osobowych przez administratora (lub podmiot przetwarzający) było dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli RODO.

bb-shop.pl, polityka prywatności obowiązująca od dnia 26.11.2019 r. r.

Nasledujte nás na Facebooku